Εορτολόγιο

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Υψηλά πρόστιμα σε εργοδότες που απασχολούν παρανόμως μετανάστες

Με χρηματικό πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 3.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε μετανάστη που απασχολούν παράνομα, θα τιμωρούνται οι εργοδότες, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας.
Πρόστιμο θα επιβάλλεται στους εργοδότες που απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν άδεια διαμονής για εργασία ή βεβαίωση τύπου Α' (της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.3386/05), καθώς και όσους είναι μεν κάτοχοι άδειας διαμονής η οποία όμως είτε δεν τους παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας είτε δεν κατέχουν την προβλεπόμενη από τις αρμόδιες αρχές έγκριση για εργασία.
Τα χρηματικά πρόστιμα θα επιβάλλονται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
1. Τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης.
2. Την υποτροπή της επιχείρησης. Ως υποτροπή νοείται: α) η επιβολή στον ίδιο εργοδότη ενός τουλάχιστον χρηματικού προστίμου, β) η έκδοση μιας τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας που στερείται άδειας διαμονής,
3. Το βαθμό συνεργασίας του εργοδότη. Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου των αρμοδίων οργάνων κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, η απόκρυψη πληροφοριών και η παροχή ψευδών στοιχείων.
Για κάθε παρανόμως απασχολούμενο υπήκοο τρίτης χώρας το ποσό του προστίμου καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, ως εξής: 1 έως 5 εργαζόμενοι, 3.000 € - 4.000 €, 6 έως 20: 4.001 € - 5.000 €, 21 έως 50: 5.001 - € 6.000 €, 51 έως 100: 6.001 € - 7.000 €, 101 και πάνω: 7.001 € - 8.000 €.
Στον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης συνυπολογίζονται και οι παρανόμως απασχολούμενοι, οι οποίοι εντοπίζονται κατά τον έλεγχο. Όταν ο εργοδότης επιδεικνύει χαμηλό βαθμό συνεργασίας θα επιβάλλεται το μέγιστο ποσό του προστίμου της αντίστοιχης κλίμακας. Σε περίπτωση υποτροπής θα επιβάλλεται το μέγιστο πρόστιμο ποσού 15.000,00 € για κάθε παρανόμως απασχολούμενο υπήκοο τρίτης χώρας.