Εορτολόγιο

Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

∆ήµος Τανάγρας: Εγγραφή – Επανεγγραφή σε παιδικούς σταθµούς για το σχολικό έτος 2012-2013

Σας ενηµερώνουµε, ότι οι αιτήσειςεγγραφής – επανεγγραφής για τους Παιδικούς Σταθµούς του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου Τανάγρας για το σχολικό έτος 2012-2013 θα υποβάλλονται από τη ∆ευτέρα 21Μαΐου 2012 έως την Πέµπτη 21 Ιουνίου 2012.

Μετά την επιτυχηµένη υλοποίηση του προγράµµατος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» που έλαβε χώρα για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2011-2012, οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί του ∆ήµου Τανάγρας στοχεύουν στη συνέχιση της υλοποίησης του προγράµµατος για δεύτερη συνεχή χρονιά.


∆εδοµένης της οικονοµικής δυσχέρειας που αντιµετωπίζουµε όλοι µας, η επιτυχηµένη συνέχιση του προγράµµατος κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική.

Επιδίωξη µας είναι η δωρεάν φιλοξενία των παιδιών σας.
Σχετικά µε τη συµπλήρωση της αίτησης στο πλαίσιο της δράσης τηςΕ.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε θα υπάρξει σχετική ενηµέρωση αµέσως µόλις δηµοσιευτεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες και αιτήσεις από τους κατά τόπους Παιδικούς Σταθµούς

Τηλ. Επικοινωνίας:

Παιδικός Σταθµός Σχηµαταρίου22620 – 58377
Παιδικός Σταθµός Οινοφύτων22620 – 31447
Παιδικός Σταθµός Αγίου Θωµά22620 – 37077

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.«ΚΑΠΗ – Παιδικός Σταθµός – ∆ηµοτικό δείο ∆. Τανάγρας»

Αναστασίου Ιωάννης