Εορτολόγιο

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Δελτίο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Σχηµατάρι 11 – 11 – 2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Ξεκίνησε η δηµόσια διαβούλευση του σχεδίου της Α΄ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασµός) τουΕπιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Τανάγρας για την περίοδο 2011-2014.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τανάγρας µε την 353/2011 απόφασή του ενέκρινε, στις 09 Νοεµβρίου2011 το κείµενο του Στρατηγικού Σχεδιασµού. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Τανάγρας αποτυπώνεται ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2014, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων πουεξειδικεύονται σε δράσεις µε ορίζοντα τετραετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και τηναναβάθµιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του ∆ήµου.Η στρατηγική προσέγγιση στην οποία στηρίχθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµουΤανάγρας, έχει ως όραµα την ανάδειξη του ∆ήµου Τανάγρας σε Οικονοµικό, Τουριστικό & Πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης, υιοθετώντας και εφαρµόζοντας τις βασικές αρχές της βιώσιµηςανάπτυξης. Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου, η αξιοποίηση των δυνατών και αδύνατων σηµείων και η αξιολόγηση του εξωτερικού του περιβάλλοντος, δείχνουν ότι υπάρχουντέσσερις µεγάλες περιοχές παρέµβασης, τέσσερις στρατηγικοί στόχοι, στους οποίους ο ∆ήµος θαπρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του προκειµένου να επιτύχει τους αναπτυξιακούς τουστόχους.
•Ο πρώτος στόχος «Εισαγωγή και Καθιέρωση των αρχών της βιώσιµης Ανάπτυξηςστο σχεδιασµό των πολιτικών του ∆ήµου» που αφορά µία ολοκληρωµένη στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης για το σύνολο των πολιτικών και των δράσεων της τετραετίας.
•Ο δεύτερος στόχος «Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας.
∆ιαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος µε έµφαση στην Αναβάθµισηκαι∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος» που περιλαµβάνει όλες τις δράσεις πουαφορούν την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας, τόσο στον τοµέα του τουρισµού όσο και στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα.
•Ο τρίτος στόχος «Ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος τηςπεριοχής» περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν την αξιοποίηση και προστασία όλου του πλούτου της περιοχής σε συνδυασµό µε την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικήςκληρονοµιάς.
•Ο τέταρτος στόχος «Αναβάθµιση της ∆ιοικητικής Ικανότητας του ∆ήµου»περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν την εσωτερική ανάπτυξη του Οργανισµού και τηβελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών του.
Με απόφαση του ∆ηµάρχου Τανάγρας, µετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασµού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τίθεται σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση µέχρι στις 28 Νοεµβρίου 2011 το εγκεκριµένο κείµενο και λόγω της µη συγκρότησης στο ∆ήµο Τανάγρας, Επιτροπής ∆ιαβούλευσης για τη διατύπωση της κατά νόµο γνωµοδότησή της (άρθρο 76 Ν. 3852/2011) επί των κειµένων του στρατηγικού σχεδιασµού θα γίνει συνάντηση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Τανάγρας (Παµµ. Ταξιαρχών 1 - Σχηµατάρι) µε καλεσµένους τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής του∆ήµου.

Με νέα ανακοίνωσή του, ο ∆ήµαρχος Τανάγρας θα ορίσει την ηµεροµηνία και την ώρα της συνάντησης.
Το κείµενο του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ∆ήµου(www.tanagra.gr) και µπορούν επ’ αυτού να υποβάλλονται προτάσεις.

O Δήμαρχος Τανάγρας
Ευάγγελος Γεωργίου