Εορτολόγιο

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Λειτουργία Σχολής Γονέων στο ∆ήµο Τανάγρας

Η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νοµούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράµµατα.  
Η λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.Ν.∆.Β.Μ.) της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ).  
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  


Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαµορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες.  
Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληµατισµό. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης, σε µελλοντικούς γονείς, γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. 
Η Σχολή Γονέων αναπτύσσει τµήµατα µάθησης κατά προτεραιότητα µε τους ∆ήµους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο «∆ίκτυο Εκπαίδευσης – Επιµόρφωσης Ενηλίκων». 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ήµος Τανάγρας θα ξεκινήσει Σχολή Γονέων. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα Σχολών Γονέων απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τµήµατα τίθενται σε λειτουργία µε την εγγραφή 18-20 ατόµων. Εγγραφές έως 28 Σεπτεµβρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων κα. Θεοδώρου Ευαγγελία, Τηλ. 6978184114, Fax 2261025044. 
Επίσης µπορείτε να απευθύνεστε στον ∆ήµο Τανάγρας στο Σχηµατάρι (Παµµ. Ταξιαρχών 1) στην κα. Λέτη Μ. – Ειδική Συνεργάτης και στην κα. Αλλαγιάννη Ε. – Κοινωνική Λειτουργός, τηλ.: 22623 – 51.103, 22620 – 59.938, 22620 – 37.070. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ