Εορτολόγιο

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Απάντηση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε Αναφορά στην κυρ. Τσόνογλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΤΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
                                 
                                                                  ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
                                                                      ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
                                                                           

  ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κα. Β. ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ 
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 α. Γραφείο κ. Αρχηγού
β. Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού

Θέμα: Λειτουργία Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας
ΣΧΕΤ: Π.Α.Β.  2479/ 13-02-2012
Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, που κατέθεσε η Βουλευτής κα. Β. ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ, σας γνωρίζουμε ότι, η αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών της ελληνικής περιφέρειας, αποτελεί αντικείμενο διαρκούς και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Προς το σκοπό αναβάθμισης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, εξετάζονται και αξιολογούνται οι πραγματικές αστυνομικές ανάγκες κάθε περιοχής, η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα των οικείων αστυνομικών υπηρεσιών, καθώς και άλλα συναφή στοιχεία, όπως τα γεωμορφολογικά και πληθυσμιακά δεδομένα, η νέα διοικητική διαίρεση της χώρας κλπ, ώστε να προκριθούν οι πλέον ουσιαστικές, ορθολογικές και ωφέλιμες, για τις τοπικές κοινωνίες και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, λύσεις.
Προς την κατεύθυνση αυτή, επιχειρείται ήδη μέσω συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων, η εκπόνηση μιας ενιαίας μελέτης αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν υποβολής στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικού προς τούτο Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, την 19-01-2011, με απόφαση του οικείου Υπουργού, εντάχθηκε η Οριζόντια Πράξη «Μελέτη Αναδιάρθρωσης – Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας» στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Σκοπός της παρούσας πράξης είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι Υπηρεσίες της, να προσαρμοστεί η δομή και η λειτουργία της στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς και οι κατάλληλες οργανωτικές αλλαγές, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της μελέτης αναδιοργάνωσης των αστυνομικών υπηρεσιών θα εξεταστεί και το ζήτημα της αύξησης-ανακατανομής των οργανικών θέσεων, όπως και όλα τα γενικά οργανωτικά θέματα, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
Πέραν αυτών, σας ενημερώνουμε ότι, το ζήτημα της στελέχωσης των αστυνομικών Υπηρεσιών, αντιμετωπίζεται, σήμερα, μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η συνολική δύναμη του Σώματος, η οποία είναι ελλειμματική, με ορθολογική την κατανομή αυτής, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει της μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.
Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλονται προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση των περιφερειακών υπηρεσιών, με ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει στελεχωθεί και η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας. Πάντως, το έτος 2011, κατά τις τακτικές και συμπληρωματικές μεταθέσεις, καθώς και τις λοιπές τοποθετήσεις και  μετακινήσεις προσωπικού, ενισχύθηκε η εν λόγω Αστυνομική Διεύθυνση με 18 αστυνομικούς διαφόρων βαθμών, καθώς και με 1 ειδικό φρουρό.
Επίσης, κατά το τρέχον έτος, για την ενίσχυση της παραπάνω Διεύθυνσης, κατά τις τακτικές μεταθέσεις προκηρύχθηκαν προς πλήρωση 9 θέσεις αστυνομικών διαφόρων βαθμών καθώς και μια θέση ειδικού φρουρού. Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι, από το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας θα καταβληθεί προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια (άρθρο 3 π.δ. 100/2003 και π.δ. 211/2005) και ουδεμία παρέμβαση γίνεται από την Υπηρεσία. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο19 του π.δ. 200/2003 και άρθρο 15 του π.δ. 211/2005, δίνεται η δυνατότητα στο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδος και τον Αστυνομικό Διευθυντή Βοιωτίας, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στην εκάστοτε Υπηρεσία.
Σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σας πληροφορούμε ότι, στο νέο πρόγραμμα αντεγκληματικής πολιτικής, για τα έτη 2010-2014, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις σε όλες τις περιοχές της χώρας. Οι προτεραιότητες του νέου προγράμματος προσδιορίστηκαν μέσα από μία διαδικασία χαρτογράφησης του εγκληματικού περιβάλλοντος για τον εντοπισμό εγκληματογόνων περιοχών και προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσια αυτό, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας κλήθηκαν να εκπονήσουν νέα ειδικά επιχειρησιακά σχέδια καταγράφοντας τις αστυνομικές δράσεις, που αναπτύσσουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εγκληματικότητας και τις επιδιωκόμενες συνεργασίες, με συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματική διαχείριση του και την εξάλειψη των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση των προβλημάτων αυτών. Τα σχέδια εκπονήθηκαν με βάση το χάρτη εγκληματικότητας σύμφωνα με τα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας, όχι μόνο κατά περιφερειακή ενότητα, αλλά και κατά περιοχή σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία εγκρίθηκαν και ήδη εφαρμόζονται.
Περαιτέρω, για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας στην εν λόγω περιοχή, η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας στα πλαίσια του ανωτέρου προγράμματος εκδηλώνει όλες τις προβλεπόμενες αστυνομικές δράσεις σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. Οι δράσεις αυτές υποστηρίζονται από την εφαρμογή του μέτρου δίκυκλης αστυνόμευσης, στο οποίο για τις περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης εφαρμόσθηκε από 29-03-2010 και από 19-07-2012 επεκτάθηκε σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας, με σκοπό να παρέχει ταχύτητα ανταπόκρισης και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των όποιων σοβαρών περιστατικών και συγχρόνως να ενισχύσει την εμφανή αστυνομική παρουσία, λειτουργώντας προληπτικά – κατασταλτικά στην εγκληματικότητα. Σημαντική υπήρξε στην καταπολέμηση του εγκλήματος η επιχειρησιακή ενότητα και η διασύνδεση της με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Αστυνομίας, που αναβάθμισαν σημαντικά την αστυνομική παρουσία και δράση με ορατά αποτελέσματα.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι, για την εξασφάλιση της ομαλής  διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών και των λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων, της ομαλής προσέλευσης και αποχώρησης των φιλάθλων, την προστασία των αθλητών και λοιπών αθλητικών παραγόντων και την πρόληψη πράξεων βίας κατά προσώπων και πραγμάτων, οι Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, μελετούν, σχεδιάζουν, και λαμβάνουν, εντός και εκτός αθλητικών χώρων, όλα τα αναγκαία μέτρα τάξης, τροχαίας και ασφάλειας με αντικειμενικότητα και χωρίς διακρίσεις, για τις αγωνιζόμενες ομάδες και εφαρμόζουν με αυστηρότητα σε βάρος των παραβατών της ισχύουσας νομοθεσίας, τις σχετικές διατάξεις της. Μάλιστα, στις περιπτώσεις που η αθλητική συνάντηση χαρακτηρίζεται ως υψηλού βαθμού επικινδυνότητας, η εν λόγω Διεύθυνση ενισχύεται με πρόσθετες δυνάμεις.
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα της δράσης των αστυνομικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της βαρύνουσας εγκληματικότητας στην περιοχή της Βοιωτίας, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα υφιστάμενα στην αρμόδια Υπηρεσία μας στατιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι, κατά το έτος 2011 συγκριτικά με έτος 2010 παρατηρείται μείωση τόσο των ληστειών όσο και των κλοπών – διαρρήξεων σε ποσοστό 36,17% και 3,70% αντίστοιχα, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το επίπεδο εξιχνιάσεων των αδικημάτων. Προς ενημέρωση σας, ενδεικτικά σας διαβιβάζουμε το από 28-02-2012 Δελτίο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας, σχετικά με την εξιχνίαση υπόθεσης πυροβολισμού εναντίον φιλάθλων ποδοσφαιρικής ομάδας, πρόσφατα στο Πυρί Θηβών.
Αναφορικά με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των αστυνομικών Υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε ότι, στην Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της έχουν χορηγηθεί συνολικά 100 οχήματα διαφόρων τύπων και κατηγοριών. Από τον προαναφερόμενο αριθμό οχημάτων κατά την τελευταία τριετία χορηγήθηκαν 28 μεταφορικά μέσα. Επίσης, έχει χορηγηθεί για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τόσο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και τεχνικά μέσα όσο και υλικά οπλισμού, σε ικανοποιητικό βαθμό. Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων κατά την τελευταία τριετία, έχουν χορηγηθεί μία συσκευή ελέγχου ταχύτητας οχημάτων, 109 όργανα ελέγχου ποιότητας ελαστικών επισώτρων, 120 USP 9mm compact, 42 αλεξίσφαιρα γιλέκα, ένας ηλεκτρονικός ζυγός ελέγχου βάρους οχημάτων, μία συσκευή μέτρησης αλκοόλης, ένα θορυβόμετρο, 36 κράνη full face δικυκλιστών κλπ.
Περαιτέρω, προμήθεια νέων οχημάτων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε άμεση συνάρτηση με τον εκτελούμενο, κατ’ έτος, Προϋπολογισμό Εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος όμως είναι σημαντικά περιορισμένος λόγω της παρούσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα.
Τέλος, σας πληροφορούμε  ότι, προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δόθηκαν εντολές και οδηγίες για την εντατικοποίηση των ενεργειών τους, την ορθολογική κατανομή και ενεργοποίηση του προσωπικού και την κατάλληλη αξιοποίηση των μέσων που διαθέτουν, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο αστυνόμευσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα μας αποτελεί η πληρέστερη στελέχωση των Υπηρεσιών εκείνων, που ως κύρια αποστολή έχουν την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας (Υπηρεσίες Ασφάλειας, Άμεση Δράση κ.λ.π.) . Σας διαβεβαιώνουμε δε ότι, παραμένει σταθερή η δέσμευση μας για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και γενικά, για την αξιοκρατική, δίκαιη και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ