Εορτολόγιο

Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Γραφείο Δημάρχου

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
(λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση: 8/10/2012)

   Από το Δήμο Τανάγρας ανακοινώνεται ότι με την ΚΥΑ 20124/08-06-2012 που  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1828/08-06-2012 τεύχος Β΄ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν.4038/2012, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4047/2012 (Α΄31) και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΟΤΑ, που έχουν βεβαιωθεί στις ταμειακές υπηρεσίες τους.

   Συγκεκριμένα, οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29-02-2012 ρυθμίζονται και καταβάλλονται εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε (75.000) ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
β) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
γ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
ε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
στ) Σε σαράντα εννιά (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
   Αίτημα για ρύθμιση οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων (24) εξετάζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, βάσει των ακόλουθων δικαιολογητικών:
   α) Υποβληθείσες αιτήσεις (όταν απαιτείται) :
   α1) Φορολογίας εισοδήματος (Ε1) τελευταίων τριών (3) ετών,
   α2) Τελευταία εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ,
   α3) όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ
    που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής /οριστικής και που η προθεσμία
    υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή
    στη ρύθμιση και
   α4) Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9,
   β) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών,
  γ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου,
  δ) Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογένειας,
  ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ,
 στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τη διαμόρφωση της απόφασης επί του αιτήματος, με εξαίρεση τις δηλώσεις της ως άνω περίπτωσης α), η υποβολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος.
   Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
  Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:
i)  οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
ii) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998 (Α' 238), καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.
  Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.
Σημειώνεται ότι η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. 
Για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται έως και 8/10/2012, τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο αρμόδιο τμήμα - Τμήμα Εσόδων – του Δήμου Τανάγρας, στο Δημαρχείο στο Σχηματάρι, τηλ. 22620 – 51.122 (Υπεύθυνη: Συκά Αναστασία)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ