Εορτολόγιο

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Μέτρο 312: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥπεγράφη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, η 2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού 65.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

Στόχος των Μέτρων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ.

Σε ποιους απευθύνεται – Νομική μορφή

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων (ανεξάρτητα αν είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής της επένδυσης).
Ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. (υφιστάμενες και υπό σύσταση).

Αντικείμενο δραστηριότητας


Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σε επιλεγμένους κλάδους Μεταποίησης, Λιανικού Εμπορίου & Παροχής Υπηρεσιών.

Ύψος Προϋπολογισμού

Έως 300.000,00 € (εάν στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται επενδύσεις για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000,00 €)

Δημόσια Χρηματοδότηση

Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στη δράση 312 (παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας) προβλέπεται ενδεικτική δημόσια δαπάνη ύψους 9.750.000 € η οποία κατανέμεται ανά Περιφέρεια:1)Ανατολική Μακεδονία- Θράκη: 1.000.000,00
2)Κ. Μακεδονία: 2.500.000,00
3)Δ. Μακεδονία: 200.000,00
4)Ήπειρος: 500.000,00
5)Στερεά Ελλάδα: 500.000,00
6)Θεσσαλία: 800.000,00


7)Ιόνια: 600.000,00
8)Δ. Ελλάδα: 250.000,00
9)Πελοπόννησος: 800.000,00
10)Β. Αιγαίο: 800.000,00
11)Ν. Αιγαίο: 900.000,00
12)Κρήτη: 600.000,00
13)Αττική: 300.000,00
Ποσοστά Επιδότησης

·                35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας (Νομός Βοιωτίας, Νομός Φθιώτιδας, Νομός Εύβοιας)
·                40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Νομός Φωκίδας, Νομός Ευρυτανίας)

·                50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας
·                60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας

Τι χρηματοδοτείται
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω κατηγορίες:

1)Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
2)Αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
3)Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε ποσοστό έως 12% του συνολικού επιλέξιμου προσωπικού
4)Προβολή και προώθηση (έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, κ.α.) με ποσοστό έως 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
5)Αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης
6)Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης – εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων επίσης και δαπάνες πιστοποίησης αυτών, έως 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
7)Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης
Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση της υπαγωγής τους στο Μέτρο 312.

Υποβολή Προτάσεων

Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24/4/2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) στους Φορείς Υποδοχής εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής


                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
          ΧΑΡΑΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                    ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ