Εορτολόγιο

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012

∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: Για τους επιτυχόντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Η υπογραφή των συµβάσεων εργασίας για όλους τους επιτυχόντες στο Πρόγραµµα της Κοινωφελούς Εργασίας που θα υλοποιηθεί στο ∆ΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 4/10/2012 και ώρα 13:00 στο ∆ηµαρχείο Σχηµαταρίου – Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Παµµ. Ταξιαρχών 1).  

Οι επιτυχόντες προκειµένου να υπογράψουν την Ατοµική Εργασιακή Σύµβαση, πρέπει να φέρουν µαζί τους:  
την Αστυνοµική τους Ταυτότητα, 
την Κάρτα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ και  
Λογαριασµό Εµπορικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος εφόσον υπάρχει. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ