Εορτολόγιο

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ: Ένταξη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε Ν. Βοιωτίας

Με την υπ’ αρ. 5334/14-11-2012 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε με δημόσια χρηματοδότηση, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ, το έργο κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α) στη Θήβα, για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων των Δήμων Μελών της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, δηλαδή των Δήμων Θηβαίων, Τανάγρας &Αλιάρτου.  

Το έργο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο όμορο του χώρου του ΧΥΤΑ και περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: - Μελέτες ωρίμανσης - Τεχνικός Σύμβουλος - Απόκτηση γης - Κατασκευή Μ.Ε.Α - Προμήθεια κινητού εξοπλισμού  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 21.445.336,51 € και θα καλυφθεί από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους ενώ η λειτουργία της μονάδας θα γίνεται με τη μέθοδο της αερόβιας - αναερόβιας ζύμωσης και θα έχει δυναμικότητα διαχείρισης 35.000 τόνων/έτος αστικών απορριμμάτων και 7.000 τόνων/έτος λυμματολάσπης από τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού των αστικών λυμάτων των Δήμων. 
Η διαδικασία για την κατασκευή της Μ.Ε.Α (διαγωνισμοί, αξιολόγηση, επίβλεψη κατασκευής) και βεβαίως η συνολική διαχείριση και λειτουργία του έργου θα γίνει από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε. Η μέθοδος της αερόβιας - αναερόβιας ζύμωσης που έχει επιλεγεί για τη λειτουργία της μονάδας αποτελεί, σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους (παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου RDF ή SRF κ.α) που προκρίνονται μέχρι σήμερα στην χώρα μας, την πλέον φυσική και φιλικά περιβαλλοντική διαδικασία επεξεργασίας απορριμμάτων.
Στην προαναφερόμενη μονάδα σε πρώτη γραμμή θα γίνεται προ-επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων, τα οποία θα διαχωρίζονται (με σύγχρονους οπτικούς διαχωριστήρες) σε 
α) ανακυκλώσιμα υλικά, 
β) οργανικά (βιοαποδομήσιμα) και γ) μικρό ποσοστό υπολείμματος, το οποίο θα οδηγείται προς υγειονομική ταφή. 
Σε δεύτερη γραμμή διαχωρισμού θα οδηγούνται οι μπλε κάδοι της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας για τον διαχωρισμό των υλικών όπως, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο & πλαστικό. 
Μετά τη διαλογή, τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα προκύπτουν από την προ-επεξεργασία και την διαλογή, θα προωθούνται προς πώληση ενώ τα οργανικά απορρίμματα (βιοαποδομήσιμα) θα οδηγούνται για επιπλέον επεξεργασία, με την μέθοδο της αερόβιας - αναερόβιας ζύμωσης, από την οποία θα προκύπτει compost για χρήση ως οργανικού λιπάσματος ή εδαφοβελτιωτικού, ενώ το βιοαέριο που θα παράγεται κατά τη διαδικασία της ζύμωσης θα μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω μονάδας παραγωγής ενέργειας, εκτιμώμενης ισχύος πάνω από 5.000 ΜWh/έτος. 
Στην σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος θα αξιοποιηθεί και το βιοαέριο που παράγεται στον ΧΥΤΑ και τον αποκαταστημένο παλαιό Χώρο Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) του Δήμου Θηβαίων το οποίο στην σημερινή υπάρχουσα κατάσταση προβλέπεται στην μεν πρώτη περίπτωση να καίγεται σε πυρσό καύσης, στην δε δεύτερη να εκλύεται στο περιβάλλον. Η βιωσιμότητα της Μ.Ε.Α. εξασφαλίζεται πλήρως αφού θα προκύπτουν έσοδα τόσο από το τέλος απόρριψης των απορριμμάτων, την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών και την επιδότησή των όσο και από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ, το οποίο επιδοτείται σήμερα προς 120€ /ΜWh ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 
Το έσοδο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη συγκεκριμένη μονάδα προϋπολογίζεται σε πάνω από 600.000 €/ετησίως. Παράλληλα με την ένταξη της Μ.Ε.Α η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε και οι Δήμοι-Μέλη της, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αποφάσισαν να αναπτύξουν έναν επιπλέον κάδο για την διαλογή στην πηγή των οργανικών απορριμμάτων, που αποτελούν περίπου το 50% του συνόλου των απορριμμάτων. 
Η κατασκευή της ΜΕΑ σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ενός επιπλέον ρεύματος διαλογής στην πηγή (καφέ κάδος για τα οργανικά απόβλητα), συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που θέτουν τόσο η Ελληνική νομοθεσία (Ν. 4042/2012) όσο και οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες (2008/98/ΕΚ & 2008/99/ΕΚ) αλλά και στην εξάλειψη της διαρκούς ανάγκης εξεύρεσης χώρων υγειονομικής ταφής με την δημιουργία νέων κυττάρων για ταφή των απορριμμάτων. 
Επιπλέον, η ανάπτυξη της διαλογής της πηγής για όλες τις κατηγορίες απορριμμάτων(οργανικά, ανακυκλώσιμα, υπόλειμμα), θα δώσει την δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στον πλήρη διαχωρισμό των απορριμμάτων και στη παραγωγή καλύτερης ποιότητας compost. Η Μ.Ε.Α. αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α), ο οποίος προβλέπει την μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων). 
 Η ένταξη και χρηματοδότηση της Μ.Ε.Α με Εθνικούς & Κοινοτικούς πόρους (Δημόσια χρηματοδότηση), αποτελεί εξαίρεση στην πρακτική που ακολουθείται Πανελλαδικά για τα έργα αυτής της κατηγορίας και στα οποία προκρίνεται η σύμπραξη με ιδιώτη (ΣΔΙΤ). Να σημειώσουμε πως όλα τα έργα που εντάσσονται με διαδικασίες ΣΔΙΤ γίνονται με πολυετή εκχώρηση (20 έως 30 έτη) των εσόδων (ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας) στον ιδιώτη, ο οποίος και τα λειτουργεί. Αντιθέτως τα έσοδα από το συγκεκριμένο έργο θα ωφελήσουν άμεσα τους Δήμους Μέλη της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε με αποτέλεσμα την ελάφρυνση των ανταποδοτικών τελών που σήμερα επιβαρύνουν τους πολίτες. Εκτός της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων ο Φο.Δ.Σ.Α έχει ολοκληρώσει την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για το έργο του ΧΥΤΑ και αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων, τα οποία έχει παραχωρήσει στους Δήμους συνολικού ποσού 2.002.686,00 €, με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και έχει δημοπρατήσει τα παρακάτω ενταγμένα έργα. - Αναβάθμιση του ΧΥΤΑ (αφορά την κατασκευή του 2ου κυττάρου και συνοδευτικά έργα υποδομής) προϋπολογισμού 2.254.966,59 € - Αποκατάσταση 7 ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) των Δήμων Θηβαίων & Τανάγρας προϋπολογισμού 2.965.283,93 € 
Το αμέσως επόμενο διάστημα υποβάλλεται πρόταση για χρηματοδότηση και κατασκευή μονάδας διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 4.000.000,00 € . 
Με την δρομολόγηση των προαναφερομένων έργων δημιουργείται ένα πλήρες & λειτουργικό σύστημα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή μας, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απορρόφηση πόρων και την βιώσιμη ανάπτυξη με την δημιουργία δεκάδων νέων θέσεων μόνιμης εργασίας. Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων με στόχο την επίλυση των χρόνιων περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. 

Από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε