Εορτολόγιο

Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

Βραδυφλεγείς βόμβες τα θαμμένα απορρίμματα στις κλειστές ΧΑΔΑ Οινοφύτων – Σχηματαρίου

Επιστολή του Συλλόγου “Πολίτες εν Δράσει” προς το Δήμαρχο Τανάγρας
Με επιστολή τους προς το Δήμο Τανάγρας και κοινοποίηση στους αρμόδιους περιβαλλοντικούς φορείς ο Σύλλογος “Πολίτες εν Δράσει”, επισημαίνουν τους κινδύνους που ελοχεύουν από τις κλειστές ΧΑΔΑ του Δήμου Τανάγρας, στις οποίες σύμφωνα με τις οριστικές μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Οινοφύτων – Σχηματαρίου αναφέρεται “... με πληροφορίες του Δήμου, δεν διατίθενται επικίνδυνα στερεά απόβλητα, όπως ορυκτέλαια - πετρελαιοειδή, τοξικά, απόβλητα σφαγείων, φυτοφάρμακα, ιλύες βιολογικών καθαρισμών, κτηνοτροφικά, βοθρολύματα, νοσοκομειακά...”, πράγμα που δεν αληθεύει...


Στην επιστολή τους, ζητάνε “...να κάνετε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς το ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ αυτών πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης. Στην περίπτωση δε που αποδειχθεί πως οι ΧΑΔΑ περιέχουν επικίνδυνα, να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725”.
Ολόκληρη η επιστολή:
Προς Δήμο Τανάγρας,
Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Σχηματάρι 1, Τ.Κ 32009
Υπόψη Δημάρχου, κ. Ευάγγελου Γεωργίου
Κοινοποίηση
    1. Πρόεδρο της Δ.Ε.Ο.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε, κ. Σπυρίδωνα Νικολάου
Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, Τ.Κ 32200
    1. ΥΠΕΚΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Ε.Π. ¨ Περιβάλλον & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013¨
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, Αθήνα, Τ.Κ 11527
Οινόφυτα 18 Φεβρουαρίου 2014
Κύριε Δήμαρχε,
Οι υπογράφοντες είμαστε δημότες ή/και κάτοικοι του Δήμου Τανάγρας. Πρόσφατα ήρθαν σε γνώση μας οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Οινοφύτων και Σχηματαρίου.
  1. Με έκπληξη διαβάσαμε πως στους ΧΑΔΑ αυτούς “...σύμφωνα με πληροφορίες του Δήμου, δεν διατίθενται επικίνδυνα στερεά απόβλητα, όπως ορυκτέλαια - πετρελαιοειδή, τοξικά, απόβλητα σφαγείων, φυτοφάρμακα, ιλύες βιολογικών καθαρισμών, κτηνοτροφικά, βοθρολύματα, νοσοκομειακά...”. Όλοι γνωρίζουμε πως κάτι τέτοιο δεν αληθεύει και πως επί δεκαετίες στις χωματερές αυτές “εξαφανίζονταν” τα κάθε είδους επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τις τοπικές βιομηχανίες. Η κατάταξή τους από άποψη επικινδυνότητας στηρίχθηκε στις εσφαλμένες και σε κάθε περίπτωση μη εξακριβωμένες πληροφορίες των δήμων μας και σε γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με του μέγεθος του τοπικού πληθυσμού.
Μερικές ακόμη προφανείς αδυναμίες της μελέτης με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία είναι οι παρακάτω:
  1. Δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τη θέση του ΧΑΔΑ ως προς τον υδροφόρο ορίζοντα, και για την εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων στην περιοχή. Δεν παρέχεται καμία απολύτως πληροφορία για το βάθος της υδροφορίας, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα και τα γειτονικά σημεία υδροληψίας. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω παράμετροι είναι απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του χώρου. Επίσης αναφορές όπως «η αναπτυσσόμενη στο σύστημα υδροφορία είναι κοκκώδης φρεάτια σε μικρό βάθος και υπό πίεση σε μεγαλύτερα βάθη….» (παράγραφος 2.7.1, σελ.10), και η πέντε γραμμών αναφορά στα υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά του ΧΑΔΑ (παράγραφος 2.7.4, σελ.12) καταδεικνύουν την προχειρότητα συγγραφής.
  2. Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (παράγραφος 2.10, σελ. 22) είναι ανεπαρκής. Συγκεκριμένα υποβαθμίζεται το γεγονός γειτνίασης του ΧΑΔΑ με υδατόρευμα, με τη φράση: «Ο ΧΑΔΑ γειτνιάζει στην νοτιοδυτική πλευρά του με ανενεργό ρέμα στο οποίο δεν παρατηρήθηκε ροή κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο χώρο». Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν ανενεργά ρέματα, αλλά ρέματα χωρίς ροή κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου.
  3. Δεν γίνεται καμία αναφορά σχετική με τις τυχόν ανεξέλεγκτες διαφυγές εκχυλισμάτων και βιοαερίου. Οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι κρίσιμες για να μπορέσει να εκτιμηθεί η περιβαλλοντική όχληση και να εξαχθούν συμπεράσματα που σχετίζονται με τη μεθανογένεση και την ύπαρξη τοξικών ουσιών στα απορρίμματα.
Με δεδομένες τις καταδίκες του κράτους μας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την μη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, και την επίσημη παραδοχή του ΥΠΕΚΑ πως “αγνοούνται” 300.000 τόνοι επικινδύνων, αποτελούν τουλάχιστον πρόκληση οι δηλώσεις των τοπικών δήμων πως στους ΧΑΔΑ αυτούς υπάρχουν μόνο αστικά απορρίμματα. Θεωρούμε πως είναι παράνομο και επικίνδυνο να γίνει οποιασδήποτε μορφής αποκατάσταση χωρίς να τεκμηριωθεί επαρκώς το τι περιέχουν οι ΧΑΔΑ αυτοί. Στην αντίθετη περίπτωση ένα πιθανό θάψιμο επικινδύνων αποτελεί μια πολύ σοβαρή υποβάθμιση πάνω στην ήδη υποβαθμισμένη περιοχή μας, που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο και για πολλές δεκαετίες τον ρυπασμένο υπόγειο υδροφορέα.
Με την επιστολή μας αυτή σας ζητούμε να κάνετε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς το ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ αυτών πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης. Στην περίπτωση δε που αποδειχθεί πως οι ΧΑΔΑ περιέχουν επικίνδυνα, να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725.
Επιφυλασσόμενοι για περαιτέρω κατά νόμο ενέργειές μας,